Testimonials

Anja Richt
(Voormalig programmaleider VNG)

Voor de VNG mocht ik het programma Beschermd Wonen leiden. Beschermd Wonen is sinds 2015 een nieuwe taak voor gemeenten.  Ik heb Joke gevraagd om (centrum)gemeenten zo goed mogelijk op maat gesneden te ondersteunen bij het vormgeven van deze nieuwe taak. Joke had direct een helder beeld van haar taak en de rol die ze kon vervullen tussen de centrumgemeenten en de VNG. Ze heeft zich snel en enthousiast ingewerkt op het onderwerp. Joke was gefocust op een helder doel, proces en structuur voor dit onderdeel van het programma en ging daarna aan de slag. Het was prettig werken met Joke: Ze is duidelijk in de afspraken die ze maakt, ze communiceert helder, tijdig en positief ook als ze merkt dat de afspraken niet volledig worden nagekomen. Ze heeft snel overzicht en kan verbinden. Ze hield me scherp in het schakelen tussen inhoud en proces. Met haar procesgerichte aanpak heeft ze mij als programmaleider net zo goed geadviseerd als de centrumgemeenten.

Binnen een half jaar was ik vertrokken als opdrachtgever. Joke heeft de opdracht goed kunnen afronden voor mijn opvolgster. Dat zegt veel over de flexibiliteit van Joke want elke nieuwe opdrachtgever legt weer andere accenten. 

Mr. J. (Hans) Krul
(Gemeente secretaris / Algemeen directeur Gemeente Delft)

Ik heb intensief met Joke samengewerkt in het kader van een opdracht waarin Joke als opdrachtnemer en ik als opdrachtgever fungeerde. Het betrof een opdracht van de 6 gemeentesecretarissen betrokken bij Avalex, een gemeenschappelijke regeling van 6 gemeenten w.o. Delft op het terrein van afvalverwerking.

Joke kreeg de opdracht advies uit te brengen over de mogelijkheden tot verbetering van de samenwerking tussen de organisatie van Avalex en de ambtelijke organisaties van de 6 betrokken gemeenten. Een samenwerking die destijds vatbaar was voor verbetering to put it mildly.

In deze adviesopdracht heeft Joke laten zien zowel nauwgezet als empathisch te werk te kunnen gaan. Zowel bij de opdrachtformulering als de uitvoering van de opdracht heeft zij getoond over de vereiste bestuurlijke en organisatorische sensitiviteit te beschikken. Door goed door te vragen houdt zij zowel haar opdrachtgever als andere stakeholders scherp en weet zij tot de kern van de problematiek door te dringen.

Het resultaat was een weloverwogen en gebalanceerd advies dat een goede bijdrage heeft geleverd aan verbetering van de relaties tussen GR en haar aandeelhouders.

Robbert Baatenburg de Jong
(Senior adviseur kabinetszaken,  commissaris van de Koning, provincie Zuid-Holland)

“Ik heb Joke leren kennen toen ik strategisch adviseur bij de gemeente Leidschendam-Voorburg was. Joke was eerst hoofd Ruimtelijke Ontwikkeling en daarna strategisch adviseur bij de afdeling waar ik werkzaam was. Joke is een prettige persoonlijkheid, ervaren manager én strategisch adviseur. Joke heeft oog voor de (persoonlijke) ontwikkeling van haar mensen en collega’s. Zij heeft een scherp luisterend oor, is strategisch sterk, denkt vaak een stap vooruit en combineert dit met een breed netwerk. Aan tafel bij bestuurders en collegamanagers heb ik haar leren kennen als krachtig, kritisch en onafhankelijk. Zij is een stevige gesprekspartner en durft aan elke tafel – of het nu bij bestuurders, directeuren of managers is – het onbespreekbare, bespreekbaar te maken.”

Hans Reijnen
(Adviseur stedelijke en regionale ontwikkeling, geassocieerd Partner Twystra Gudde)

Joke kwam in 1989 als intern organisatieadviseur binnen bij ons in de dienst Stadsontwikkeling-Grondzaken (SO-GZ). Deze was ontstaan uit een fusie van twee eertijds relatief passieve diensten. We stonden voor een transitie naar een veel zwaardere sturingsopgave met veel en omvangrijke en complexe stedelijke ontwikkelingsprojecten binnen de portefeuilles van vier verschillende wethouders. Dat vergde een behoorlijke professionaliserings- en cultuurslag.

Joke heeft zich voluit en breed ingezet om die transitie te laten slagen: interne cursussen organiseren, werkgroepen aansturen, opdrachtgever/-nemerschap uitwerken, bevoegdheden afstemmen op verantwoordelijkheden, etc.
Ons organisatie model kende een brede staf (directie, vakafdelingen en projecten).Daarin ondersteunde Joke mij als voorzitter in het helder maken van de afspraken en het vruchtbaar houden van de discussies. Zij bleek daarbij goed om te gaan met belangenconflicten en ze bespreekbaar te maken.

Na een volgende fusie van SO-GZ met een aantal secretarieafdelingen was Joke de aangewezen persoon om hoofd Bureau Directiezaken te worden. Zij gaf leiding aan een aantal ondersteunende eenheden, maar haar belangrijkste taak was om eerste adviseur van de directie te zijn.

Joke kon haar rol als vertrouwenspersoon van mij als algemeen directeur waar maken omdat ze daarbij het vertrouwen van anderen niet verloor. Ze bezat een combinatie van respectvol tegengas kunnen geven, inlevingsvermogen, humor, mensenkennis en creativiteit, en bleef altijd helder communiceren.

Reacties gesloten